CONTRACT  DE  VOLUNTARIAT

 

I. Între Primăria comunei Popricani reprezentată prin primar Slabu Otonel , şi voluntar____________________________________, fiul lui_________________________________, şi al_____________________________, născut în data de _____________________________, localitatea ______________________, judeţul _____________________________ CNP _________________________________ domiciliat în_________________________________, str.___________________________, nr.___________, s-a încheiat, în baza Legii Voluntariatului nr. 195 / 2001, următorul contract.

 

II.                OBIECTUL  CONTRACTULUI

Voluntarul se obligă să desfăşoare pe baza liberului consimţământ în folosul comunităţii acţiuni de ajutor şi salvare a populaţiei şi a bunurilor materiale ale   acestora în situaţii de urgenţă civilă, calamităţi sau dezastre potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului voluntar pentru  Situaţii de Urgenţă al comunei  Costuleni.

 

III.             DREPTURILE  ŞI  OBLIGAŢIILE  PĂRŢILOR

Beneficiarul are următoarele obligaţii:

-         răspunde de pregătirea de specialitate a voluntarului specifică acţiunilor de intervenţie;

-         asigură mijloacele tehnico – materiale necesare executării misiunilor de intervenţie;

-         asigură echipament de protecţie corespunzător;

-         suportă cheltuielile de pregătire, transport, cazare, masă, asistenţă medicală pe timpul îndeplinirii misiunii şi cele de asigurare individuală de accidente ale voluntarului.

Voluntarul are următoarele drepturi:

-         de a participa în condiţii de deplină siguranţă şi în concordanţă cu pregătirea sa profesională la activităţile de intervenţie în situaţii de urgenţă civilă prevăzute în Regulament;

-         de a beneficia în condiţiile Legii de asigurare împotriva riscurilor de accident şi de boală produse pe timpul îndeplinirii misiunilor;

-         de a fi recompensat pentru activitatea desfăşurată, cu diplome, distincţii sau sume de bani.

Voluntarul are următoarele obligaţii:

-         de a îndeplini întocmai sarcinile primite;

-         de a participa la activităţile de pregătire teoretice şi practice organizate de beneficiar;

-         de a acţiona în spiritul principiilor prevăzute de Regulament;

-         de a folosi şi păstra în condiţii bune tehnica, aparatura şi materialele pe care le foloseşte în cadrul acţiunilor ce le desfăşoară;

-         de a păstra confidenţialitatea informaţilor şi datelor la care are acces.

IV.              ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o durată de 1 an de zile, cu drept de prelungire, cu acordul ambelor părţi.

Neîndeplinirea obligaţiilor de către una din părţi atrage după sine anularea prezentului contract.

Eventualele litigii între părţi vor fi soluţionate pe cale amiabilă sau după caz de instanţele judecătoreşti.

Beneficiar,                                                              Voluntar,

Primar

 

SLABU OTONEL                                                  _____________________

(semnătura şi ştampila)                                                      (semnătura)